2017’de belgesiz çalışmak yasak

Zonguldak’ta BAKKA tarafından BEÜ’de Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme Semineri düzenlendi

2017’de belgesiz çalışmak yasak
Bu içerik 1026 kez okundu.

Zonguldak’ta BAKKA tarafından BEÜ’de Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme Semineri düzenlendi

2017’de 48 tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi olmayanlara kişi başına 527 lira ceza kesilecek.

 

BAKKA tarafından Zonguldak’ta Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgilendirme semineri düzenlendi.

BEÜ Tahir Karaoğuz salonu’nda düzenlene seminere, Mesleki yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Mehmet Ordukaya ile İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, ZESOB Başkanı Muharrem Coşkun, SGK İl Müdürü Erkin Avcı ile bazı oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile iş kesimi temsilcileri katıldı.

BAKKA OLARAK BİZ DAÜZENLEDİK

Seminer BAKKA İzleme, değerlendirme ve Raporlama Birimi Başkanı Hakkı Yavuz Toplu’nu açılış konuşması ile başladı. Hakkı Yavuz Toplu,  mevzuat hükümleri uya8rında 2017 yılında 48 meslekte belge zorunluluğu olduğunu belirtti ve BAKKA olarak bu bilgilendirme seminerini düzenlediklerini söyledi.

DEMİRSU: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE YAPACAĞI İŞLE İLGİLİ EĞİTİM ALDIĞINI BELGELEYEMEYENLERİN ÇALIŞTIRILAMAYACAĞI’ HÜKMÜ YER ALMAKTADIR

Ardından İşkur İl müdürü Gönül Demirsu yaptığı konuşmada, mesleki yetirliliğe önem verdiklmerini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye İş Kurumu olarak işsizliğin önlenmesine ve istihdamın geliştirmesine yardımcı olmanın yanı sıra istihdamın korunmasını sağlamak da temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda istihdamın korunmasına yönelik, kurumumuzca çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve yeni teknolojilere uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. Bilindiği üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17.maddesinin 3.fıkrasında "mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenlerin çalıştırılamayacağı" hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayanılarak "tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine ilişkin yönetmelik" 13-07-2013 tarih ve 28706 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu yönetmelik çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu işyerlerinde konuya ilişkin denetimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş müfettişlerince yapılmakta olup, hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş kurumu il Müdürü tarafından her bir çalışan için 500 ti.idari para cezası verilmektedir.

Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğü olarak işverenlerimize yardımcı olmak adına mesleki eğitim belgesi olmayan çalışanlarının mesleki yeterlilik kurumunun yetkilendirdiği kuruluş tarafından yapılacak sınav öncesi 40-80 saatlik kısa modüllerle tüm giderleri kurumumuzca karşılanmak üzere mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. İşsizlere yönelik işe başlamadan önce işyerinde düzenlenen istihdam garantili kurslarda işyerinin mevcut çalışanı olup ta eğitim düzenlenecek meslekte belgesi olmayanlar da bu eğitimlere dahil edilebilmektedir. Ancak bu kişilere herhangi bir ödeme yapılmamakta olup sadece sertifika temini sağlanmaktadır.

Sadece çalışanlara yönelik olarak da işbirliği yöntemi ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurs düzenlenebilmektedir. Bu kurslara katılan kişilere herhangi bir ödeme yapılmamakta olup sadece sertifika temini sağlanmaktadır. Çalışanların mesleki eğitimi kurslarında herhangi bir gider ödenmemekle birlikte, yüklenici eğiticiyi kendi bünyesinden temin edememesi halinde eğitici gideri de Kurumumuzca ödenebilmektedir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla da protokol yapılması halinde çalışanlara yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenebilmektedir. Burada protokolde belirtilmesi halinde temrin gideri de yine kurumumuzca ödenebilmektedir. İşyerlerinde düzenlenen eğitimler sonrasında kursiyerlere işkur ve milli eğitim bakanlığı onaylı mesleki eğitim belgesi verilmekte, işbirliği yapılan kuruluş tarafından kursiyerler ilgili meslekte MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa sınava girmek üzere 10 işgünü içerisinde yönlendirilmektedir. İşsizlik sigortası kanununda yapılan değişiklik ile sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 01-01-2018 tarihinden 31-12-2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı işsizlik fonundan karşılanmaktadır. Bu bağlamda; işverenlerimizin kurumumuza yazılı müracaat etmeleri halinde gerekli bilgilendirme İl Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.”

KURUMUMUZ, ULUSLARARASI AKREDİTASYONU OLAN 58 KURULUŞU SINAV VE BELGELENDİRME YAPMAK ÜZERE YETKİLENDİRMİŞTİR

Daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman konuşma yaptı.

Karaman konuşmasında,  kurum olarak belgelendirme sürecini anlattı, detaylı bilgeler verdi.

Karaman şu ana kadar 105 kişiye şu ana kadar belge verdiklerini söyleyerek şunları söyledi:

“Malumunuz olduğu üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu ülkemizde; Ulusal meslek standartlarını ve ulusal yeterlilikleri hazırlayıp yürürlüğe konulması, Uluslararası akredite sınav ve belgelendirme sisteminin kurulup işletilmesi,

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) oluşturularak uygulanması, amacıyla düzenleyici ve denetleyici bir kurum olarak kurulmuştur. Bu suretle çalışma hayatına mesleki yeterliliği olan nitelikli işgücünün kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için Kurumumuzca bugüne kadar 869 meslek standardının hazırlık çalışmalarına başlanmış, bunlardan 686’sını ulusal meslek standardı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslek standartları esas alınarak hazırlanan ve sınav ve belgelendirme esaslarını düzenleyen 519 ulusal yeterliliğin hazırlık çalışmalarına başlanmış, bunlardan 344’ü Kurum tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliğe haiz nitelikli işgücünün oluşturulabilmesi için MYK tarafından hazırlanan meslek standartları ve yeterliliklerin MEB ve YÖK tarafından verilen mesleki eğitim müfredatlarına yansıtılması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, tüm meslek edindirme programlarının yine MYK tarafından belirlenen standart ve yeterliliklere uygun olarak yürütülmesi ve bu eğitim programlarının sonunda yapılan sınavların Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş ve TURKAK tarafından uluslararası 17024 Personel Belgelendirme standardında akredite edilmiş sınav ve belgelendirme merkezleri tarafından yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluklara uyulması durumunda ülkemizde verilen tüm mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri sonucunda bu programları tamamlayan diplomalı ve belgeli kişilerin çalışma hayatının talep ettiği mesleki yeterliliğe sahip olacaklar, böylece eğitim ve istihdam arasındaki bağ güçlenmiş olacaktır. Sınav ve belgelendirme faaliyetleri Kurumumuzun gözetim ve denetiminde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca meslek standartları ve yeterlilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz, uluslararası akreditasyonu olan 58 kuruluşu  (32’si meslek odaları, işçi, işveren sendikaları ve belediyelerin iktisadi işletmelerinden, 7’si üniversitelerin sürekli eğitim merkezinden, 19’u özel şirketlerden oluşmaktadır) sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirmiştir.  Bu kuruluşların yıllık 750.000 kişiyi sınav yapabilecek kapasitesi bulunmaktadır. 83 kuruluşun (bakanlıklar ve kamu kurumları dahil) yetkilendirme süreci devam etmektedir. Bugüne kadar, 83.526’sı tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere toplam 104.456 kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Malumunuz, 6645 sayılı Kanun ile 5544 sayılı MYK Kanununda yapılan değişiklikler ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Bu kapsamda şimdiye kadar yayımlanan tebliğler ile 48 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş, bu mesleklerden 17’si inşaat, 7’si otomotiv, 10’u metal, 10’u enerji ve 4’ü elektrik-elektronik sektörlerinde yer almaktadır. Zorunluluk kapsamına alınan meslek sayısının 115’e çıkarılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca,115 meslek içerisinde yer almayan ancak inşaat sektöründe oldukça önemli yer tutan vasıfsız işçiler için hazırlanan İnşaat İşçisi alanının da zorunluluk kapsamına alınması planlanmaktadır. 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 26 Mayıs 2016 tarihinde başlamış olup, Bakanlığımız prensip kararı alarak belgesiz kişi çalıştıran kişilere yılsonuna kadar cezai müeyyide uygulamamıştır. Özellikle inşaat sektörü gibi yaz döneminde yoğun olan sektörlerin zarar görmemesi için de bu dönemde herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Ancak, nitelikli işgücünün önemli olduğu sektörünüzde işverenler olarak çalışanlarınızın belgelendirilmesini sizlerin de teşvik etmesi gerekmektedir.”

48 TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ MESLEKTE MESLEKİ YETERLMİLİK BELGESİ OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK

Son olarak konuşma yapan Mesleki Yeterlilik Kurumu Daire Başkanı Mehmet Ordukaya’da, 2017’de mesleki yeterlilik belgesi olmayanın çalışamayacağını belirterek, “40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 26 Mayıs 2016 tarihinde başlamış olup, Bakanlığımız prensip kararı alarak belgesiz kişi çalıştıran kişilere yılsonuna kadar cezai müeyyide uygulamamıştır. Özellikle inşaat sektörü gibi yaz döneminde yoğun olan sektörlerin zarar görmemesi için de bu dönemde herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Ancak, nitelikli işgücünün önemli olduğu sektörünüzde işverenler olarak çalışanlarınızın belgelendirilmesini sizlerin de teşvik etmesi gerekmektedir. Ancak 1 Ocak 2017 yılı sonrasında zorunluluk kapsamındaki mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işverenlere kişi başı 527 TL idari para cezası uygulanacaktır. MYK olarak hiçbir işverenimizin cezai müeyyideler ile karşılaşmasını istemiyor, süre ve teşvik varken çalışanların belgelendirilmesini her fırsatta hatırlatıyoruz” dedi.

Slayt gösterisi eşliğinde sunumunu yapan Mehmet Ordukaya ayrıca Zonguldak’ta madencilik dalında belgelendirme yapacak olan kurumlara yetki verdiklerini ve bu kurumların sınav ve belgelendirme çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacaklarını kaydetti.

(HABER/ERCAN DEMİR)

bakka zonguldak haberleri haber seminer
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
90 DAKİKA 23 EKİM 2017
90 DAKİKA 23 EKİM 2017
ANA HABER 23 EKİM 2017
ANA HABER 23 EKİM 2017